huurvoorwaarden

Reservering.

Reserveringen lopen in het algemeen van zaterdag 12.00 uur tot vrijdag uiterlijk 18.00 uur, tenzij anders is overeengekomen. Een telefonische reservering is voor ons pas bindend nadat wij U een schriftelijke bevestiging hebben toegezonden. Mondelinge, schriftelijke of telefonische reservering door huurders is bindend voor de wet. Reserveringen zijn voor ons pas definitief, indien de door de huurder ondertekende huurovereenkomst binnen 10 dagen door ons is ontvangen.

Betaling.
Betaling van de eerste termijn, te weten 50 % van de totale huursom, dient binnen 10 dagen na ontvangst van de huurovereenkomst plaats te vinden, hetzij contant hetzij door overmaken op de in de huurovereenkomst genoemde bankrekening. De tweede termijn, de resterende 50 % van de totale huursom plus en de borg Euro 200,- dient uiterlijk acht weken voor aanvang van de huurperiode in ons bezit te zijn. Bij reservering binnen acht weken voor aanvang van de huurperiode, dient de volledige huursom ineens te worden overgemaakt. In dat geval kunt U de kosten van een telefonische overboeking in mindering brengen op de over te maken huursom. Bij niet tijdig betalen, behouden wij ons het recht voor de reservering als geannuleerd te beschouwen.
Annuleren.
Wij raden U aan een annuleringsverzekering af te sluiten, aangezien U bij het ongedaan maken van de huurovereenkomst, gehouden bent tot het betalen van de volledige huursom, tenzij het ons mogelijk is een vervangende huurovereenkomst met een andere huurder af te sluiten.
Huurperiode.
Zoals reeds vermeld, de huurperiode loopt van zaterdag tot vrijdag, tenzij anders is overeen gekomen. U kunt het huis betrekken zaterdag vanaf 12.00 uur. Op de vrijdag van vertrek dient U het huis uiterlijk 18.00 uur te verlaten.
Huisregels.

Tenzij anders is overeengekomen dient U zich te houden aan de volgende huisregels:

– U dient het huis met niet meer dan 12 personen te bewonen.
– Huisdieren zijn helaas niet toegestaan !
– Het plaatsen van een tent of caravan in de tuin is niet toegestaan.
– U dient zich in het algemeen te gedragen zoals dat een goede huurder betaamt.
Mocht U zich niet aan deze regels houden dan is de verhuurder of de verantwoordelijke ter plaatse gerechtigd de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder aanspraak op schadevergoeding.